Tư vấn pháp lý thường xuyên

• Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp
• Tư vấn pháp lý thường xuyên cho cá nhân (ca sĩ, nghệ sĩ, chuyên gia, v.v…);
• Cung cấp ý kiến pháp lý, tóm tắt văn bản pháp luật, nhận định qui định pháp luật mới.