Tư vấn hợp đồng

• Tư vấn soạn thảo các hợp đồng các loại (hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ; hợp tác đầu tư, xây dựng, tín dụng; thế chấp, cầm cố; cho thuê, v.v..);
• Rà soát, tư vấn hiệu lực các bản dự thảo hợp đồng do khách hàng soạn thảo;
• Đại diện khách hàng tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng.