Tư vấn pháp lý thu hồi nợ

• Rà soát hồ sơ và xác định cơ sở pháp lý cho hoạt động thu hồi nợ;
• Đề xuất các giải pháp thay thế, bổ sung để thu hồi, xử lý nợ;
• Thay mặt khách hàng gửi văn bản yêu cầu thanh toán nợ;
• Đại diện theo ủy quyền của khách hàng tham gia tố tụng tại tòa án các cấp;
• Thay mặt và/hoặc cùng với khách hàng tiến hành các thủ tục yêu cầu thi hành bản án/quyết định của tòa án/trọng tài tại các cơ quan thi hành án.