Tư vấn mua bán, sáp nhập & tái cấu trúc doanh nghiệp

• Tư vấn trình tự, thủ tục để tiến hành một giao dịch mua bán, sáp nhập và các vấn đề pháp lý liên quan đến các trình tự, thủ tục này;
• Thực hiện hoạt động thẩm định pháp lý đối với hoạt động của doanh nghiệp là đối tượng mua bán, sáp nhập hoặc các doanh nghiệp liên quan đến giao dịch mua bán sáp nhập;
• Soạn thảo, rà soát và tham gia đàm phán các thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến giao dịch mua bán, sáp nhập (hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; hợp đồng mua bán tài sản doanh nghiệp);
• Tư vấn pháp lý liên quan đến việc tái cấu trúc doanh nghiệp như sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp;
• Tư vấn về giải thể, phá sản doanh nghiệp;
• Tư vấn xử lý nợ và tài sản sau khi tái cấu trúc, giải thể, phá sản