Tư vấn pháp lý doanh nghiệp & quản trị doanh nghiệp

• Tư vấn thành lập doanh nghiệp & thực hiện các thủ tục pháp lý sau khi thành lập (khắc dấu, đăng ký thuế lần đầu);
• Tư vấn về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
• Tư vấn về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
• Tư vấn soạn thảo và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ và điều lệ công ty, các quyết định, nghị quyết, biên bản nội bộ ;
• Tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông, họp hội đồng thành viên, hội đồng quản trị và thông qua các quyết định trong doanh nghiệp
• Tư vấn thay đối cơ cấu sở hữu của các doanh nghiệp, thay đổi cấu trúc các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.