Tư vấn lao động

• Tư vấn chung về pháp luật lao động của Việt Nam;
• Tư vấn, soạn thảo và tham gia đàm phán các hợp đồng lao động
• Tư vấn, soạn thảo và tham gia đàm phán thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động;
• Tư vấn về hình thức, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động;
• Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp, bảo hiểm cho người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động;
• Tư vấn và đại diện tham gia giải quyết tranh chấp về lao động;
• Tư vấn về điều kiện, trình tự thủ tục tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài, soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
• Tư vấn giải quyết sự cố lao động: bãi công, đình công; tai nạn lao động.