Tư vấn đầu tư nước ngoài

• Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư;
• Tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh;
• Tư vấn thủ tục đăng ký nhà thầu;
• Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục sau khi giấy chứng nhận đầu tư được cấp để triển khai dự án;
• Tư vấn về tuân thủ pháp luật cho các dự án khi triển khai, đi vào hoạt động.