Văn bản pháp luật

  • Bản tin pháp lý tháng 08/2014

    Ngày 14/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2014/NĐ-CP về Ä‘iều kiện kinh doanh vận tải biển và kinh doanh dịch vụ há»— trợ vận tải biển.

  • Bản tin pháp lý tháng 06/2014

    Ngày 25/4/2014, Ngân hàng Nhà nÆ°á»›c Việt Nam, Bá»™ Xây Dá»±ng, Bá»™ TÆ° Pháp và Bá»™ Tài nguyên môi trường ban hành Thông tÆ° liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT hÆ°á»›ng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở...

  • Bản tin pháp lý tháng 04/2014

    Quy định hÆ°á»›ng dẫn về hợp đồng mua bán nhà ở của doanh nghiệp kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản và hợp đồng mua bán căn há»™ chung cÆ° thÆ°Æ¡ng mại ký vá»›i chủ đầu tÆ°.

« Trước  1  2  3  4  5  6  kế tiếp »
cate 1

"Cảm giác yên tâm Ä‘ó là khi được sá»± tÆ° vấn từ Youthlaw. Má»—i khi chúng tôi có nhiều thắc mắc về vấn đề pháp lý, việc đầu tiên tôi nghÄ© là sẽ liên hệ vá»›i Youthlaw" - Bằng Nguyá»…n

"Chúng tôi thật sá»± ấn tượng vá»›i những gì Youthlaw Ä‘em lại" - Nguyá»…n Tấn Trường