Bản tin pháp lý tháng 08/2014

I. DOANH NGHIỆP - THƯƠNG MẠI
Quy định má»›i về Ä‘iều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ há»— trợ vận tải biển.
Ngày 14/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2014/NĐ-CP về Ä‘iều kiện kinh doanh vận tải biển và kinh doanh dịch vụ há»— trợ vận tải biển.
Theo quy định tại Nghị định, để được cấp giấy phép kinh doanh vận tải biển Doanh nghiệp phải Ä‘áp ứng các Ä‘iều kiện sau:

 Có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải biển

 Có bá»™ phận chuyên trách thá»±c hiện các nhiệm vụ sau: quản lý an toàn, an ninh hàng hải, hoạt Ä‘á»™ng khai thác tàu biển và thá»±c hiện công tác pháp chế doanh nghiệp.
 Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách lÄ©nh vá»±c khai thác tàu biển; phụ trách hệ thống an toàn, an ninh; phục trách pháp chế doanh nghiệp phải Ä‘áp ứng các Ä‘iều kiện theo quy định tại Nghị định.

 Có vốn hoặc tài sản khác tối thiểu tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng 20 (hai mÆ°Æ¡i) tá»· đồng nếu kinh doanh vận tải biển quốc tế và 05 (năm) tá»· đồng nếu kinh doanh vận tải biển ná»™i địa.
Để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ há»— trợ vận tải biển (đại lý tàu biển và lai dắt tàu biển), Doanh nghiệp phải Ä‘áp ứng các Ä‘iều kiện quy định tại Nghị định này. Riêng đối vá»›i Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển phải có tối thiểu 2 tàu lai dắt chuyên dụng. Đồng thời để duy trì hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển/ lai dắt tàu biển, Doanh nghiệp phải có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp dịch vụ đại lý tàu biển/lai dắt tàu biển hoặc có bảo lãnh tài chính tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng và có hợp đồng đại lý tàu biển/ lai dắt tàu biển đối vá»›i từng chuyến tàu cụ thể hoặc trong má»™t thời hạn cụ thể.

Tổ chức, cá nhân nÆ°á»›c ngoài được thành lập công ty liên doanh kinh doanh dịch vụ há»— trợ vận tải biển trong Ä‘ó tá»· lệ góp vốn của nhà đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoài không vượt quá 49% tổng số vốn Ä‘iều lệ của doanh nghiệp.

Nghị định này có hiệu lá»±c thi hành từ ngày 1/7/2014 và thay thế Nghị định số 115/2007/NĐ-CP ngày 5/7/2007.

Quy định má»›i về quản lý hoạt Ä‘á»™ng bán hàng Ä‘a cấp
Ngày 14/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt Ä‘á»™ng bán hàng Ä‘a cấp.

Theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp đăng ký hoạt Ä‘á»™ng bán hàng Ä‘a cấp phải có vốn pháp định 10 tá»· đồng và phải ký quỹ má»™t khoản tiền tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng 5% vốn Ä‘iều lệ nhÆ°ng không thấp hÆ¡n 5 tá»· đồng (năm tá»· đồng) tại má»™t ngân hàng thÆ°Æ¡ng mại nÆ¡i doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Tài khoản tiền ký quỹ được ngân hàng phong tỏa trong suốt thời gian hoạt Ä‘á»™ng của doanh nghiệp và chỉ được rút, sá»­ dụng khi có văn bản đồng ý của CÆ¡ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt Ä‘á»™ng bán hàng Ä‘a cấp hoặc bị từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt Ä‘á»™ng bán hàng Ä‘a cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt Ä‘á»™ng bán hàng Ä‘a cấp có hiệu lá»±c trong vòng 5 năm và có thể được gia hạn nhiều lần, má»—i lần 5 năm. Giấy chứng nhận này có thể bị thu hồi trong các trường hợp quy định tại Nghị định này.

Ngoài ra Nghị định quy định các trường hợp về tạm ngÆ°ng, chấm dứt hoạt Ä‘á»™ng bán hàng Ä‘a cấp, Ä‘iều kiện đối vá»›i người tham gia bán hàng Ä‘a cấp, trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng Ä‘a cấp…

Nghị định này có hiệu lá»±c từ ngày 1/7/2014, thay thế Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 về quản lý hoạt Ä‘á»™ng bán hàng Ä‘a cấp.

II. THUẾ
Quy định mới hướng dẫn về Thuế thu nhập doanh nghiệp
Ngày 18/6/2014, Bá»™ Tài chính ban hành Thông tÆ° số 78/2014/TT-BTC hÆ°á»›ng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hÆ°á»›ng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp vá»›i những Ä‘iểm má»›i nổi bật sau:

Doanh nghiệp ná»™p thuế giá trị gia tăng theo phÆ°Æ¡ng pháp trá»±c tiếp có hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các Ä‘Æ¡n vị này xác định được doanh thu nhÆ°ng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh thì kê khai ná»™p thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tá»· lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể nhÆ° sau:

 Dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gá»­i, lãi tiền cho vay): 5% (riêng hoạt Ä‘á»™ng giáo dục, y tế, biểu diá»…n nghệ thuật là 2%)

 Kinh doanh hàng hóa: 1%

 Hoạt Ä‘á»™ng khác: 3%

Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt Ä‘á»™ng chuyển nhượng bất Ä‘á»™ng sản, chuyển nhượng dá»± án đầu tÆ°, chuyển nhượng quyền tham gia thá»±c hiện dá»± án đầu tÆ° (trừ dá»± án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lá»— thì số lá»— này được bù trừ vá»›i lãi của hoạt Ä‘á»™ng sản xuất kinh doanh

Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, sau khi có quyết định giải thể nếu có chuyển nhượng bất Ä‘á»™ng sản là tài sản cố định của doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất Ä‘á»™ng sản (nếu có) được bù trừ vá»›i lá»— từ hoạt Ä‘á»™ng sản xuất kinh doanh (bao gồm cả số lá»— của các năm trÆ°á»›c được chuyển sang theo quy định) vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt Ä‘á»™ng chuyển nhượng bất Ä‘á»™ng sản.

Bổ sung Ä‘iều kiện đối vá»›i các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối vá»›i các khoản chi có hóa Ä‘Æ¡n mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

Phần chi quảng cáo, tiếp thị, hoa hồng, môi giá»›i… vượt quá 15% tổng số chi được trừ không được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (trÆ°á»›c Ä‘ây quy định 15% cho 3 năm đầu kể từ khi thành lập, các năm tiếp theo là 10%).

Thông tÆ° này có hiệu lá»±c từ ngày 02/8/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở Ä‘i. Thông tÆ° này thay thế Thông tÆ° số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bá»™ Tài chính.

III. LAO ĐỘNG
Quy định về Ä‘iều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt Ä‘á»™ng dịch vụ việc làm
Ngày 23/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2014/NĐ-CP quy định Ä‘iều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt Ä‘á»™ng dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt Ä‘á»™ng dịch vụ việc làm. Theo Ä‘ó:

Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt Ä‘á»™ng dịch vụ việc làm nếu Ä‘áp ứng các Ä‘iểu kiện sau:

 Địa Ä‘iểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuá»™c sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sÆ¡ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

 Có bá»™ máy chuyên trách thá»±c hiện các hoạt Ä‘á»™ng dịch vụ việc làm gồm ít nhất 03 nhân viên có trình Ä‘á»™ cao đẳng trở lên, có năng lá»±c hành vi dân sá»± đầy đủ, lý lịch rõ ràng.

 Đã thá»±c hiện ký quỹ 300.000.000 đồng tại ngân hàng thÆ°Æ¡ng mại nÆ¡i doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.

Giấy phép hoạt Ä‘á»™ng dịch vụ việc làm có thời hạn tối Ä‘a là 05 năm (60) tháng và có thể được gia hạn, má»—i lần gia hạn không quá 60 tháng.

Ngoài ra Nghị định quy định thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt Ä‘á»™ng dịch vụ việc làm; quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt Ä‘á»™ng dịch vụ việc làm.
Nghị định này có hiệu lá»±c từ ngày 15/7/2014. Doanh nghiệp Ä‘ã được cấp giấy phép hoạt Ä‘á»™ng giá»›i thiệu việc làm trÆ°á»›c ngày 15/7/2014 thì tiếp tục được hoạt Ä‘á»™ng cho đến hết thời hạn của giấy phép được cấp.

Tin Pháp Lý này của hãng luật chúng tôi nhằm cung cấp các thông tin pháp lý chung cho mục Ä‘ích tham khảo, không phải là bảng tÆ° vấn hay ý kiến pháp lý chuyên nghiệp của hãng luật chúng tôi. Ná»™i dung các thông tin có thể không đầy đủ, chính xác, cập nhật kịp thời tại thời Ä‘iểm bạn xem. Hãng luật chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại phát sinh từ hoặc do Tin Pháp Lý này. Vui lòng liên lạc trá»±c tiếp vá»›i hãng luật chúng tôi hoặc tìm kiếm các ý kiến tÆ° vấn chuyên nghiệp phù hợp vá»›i những vấn đề mà bạn Ä‘ang quan tâm.