Hỏi đáp

  • Các thủ tục và quy định về Luật Xuất Cảnh

    CÆ¡ sở pháp lý: Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 01/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Thông tÆ° liên tịch số 03/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hÆ°á»›ng dẫn việc cấp há»™ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho công dân Việt Nam ở nÆ°á»›c ngoài theo Nghị định 05/2000/NĐ-CP;

  • Má»™t số câu hỏi thường gặp về Luật Đất Đai của Việt Nam

    Người về đầu tÆ° lâu dài có nhu cầu về nhà ở trong thời gian đầu tÆ° tại Việt Nam; Người có công Ä‘óng góp vá»›i đất nÆ°á»›c; Những nhà hoạt Ä‘á»™ng văn hoá, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt Ä‘á»™ng thường xuyên tại Việt Nam nhằm phục vụ sá»± nghiệp xây dá»±ng đất nÆ°á»›c; Người có nhu cầu về sống ổn định tại Việt Nam (Việt kiều hồi hÆ°Æ¡ng);

  • Má»™t số quy định về ngành nghề kinh doanh tại Việt Nam

    Má»™t số quy định về ngành nghề kinh doanh có quy định mức vốn pháp định. Danh mục ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề trÆ°á»›c khi đăng ký kinh doanh

« Trước  1  2  3  kế tiếp »
cate 1

"Cảm giác yên tâm Ä‘ó là khi được sá»± tÆ° vấn từ Youthlaw. Má»—i khi chúng tôi có nhiều thắc mắc về vấn đề pháp lý, việc đầu tiên tôi nghÄ© là sẽ liên hệ vá»›i Youthlaw" - Bằng Nguyá»…n

"Chúng tôi thật sá»± ấn tượng vá»›i những gì Youthlaw Ä‘em lại" - Nguyá»…n Tấn Trường