Một số quy định về ngành nghề kinh doanh tại Việt Nam

MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
CÓ QUI ĐỊNH MỨC VỐN PHÁP ĐỊNH

( Tính đến 01/8/2000)
 

 

1- Kinh doanh vàng

 
 

-Sản xuất ; chế tác vàng trang sức, mỹ nghệ :

5 tỷ đồng

 

-Sản xuất vàng miếng :

50 tỷ đồng

 

2- Kinh doanh chứng khoán

 
 

- Môi giá»›i chứng khoán :

3 tỷ đồng

 

- Tá»± doanh :

12 tỷ đồng

 

- Quản lý danh mục đầu tÆ° :

3 tỷ đồng

 

- Bảo lãnh phát hành :

22 tỷ đồng

 

- TÆ° vấn đầu tÆ° chứng khoán :

3 tỷ đồng

 

3- Kinh doanh bảo hiểm

 
 

- Doanh nghiệp bảo hiểm :

20 tỷ đồng

 

- Tổ chức môi giá»›i bảo hiểm :

1 tỷ đồng

 

4- Tổ chức tín dụng

 
 

-Ngân hàng thÆ°Æ¡ng mại cổ phần :

 70 tá»· đồng

 

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH PHẢI CÓ
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

(Theo Nghị định 03/2000/NĐ-CP ngày 03/2/2000 của Chính phủ)
 

 

1/- Kinh doanh dịch vụ pháp lý;

 

2/- Kinh doanh dịch vụ khám, chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm;

 

3/- Kinh doanh dịch vụ thú y và kinh doanh thuốc thú y;

 

4/- Kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình;

 

5/- Kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

 

6/- Kinh doanh dịch vụ môi giá»›i chứng khoán.

 
 
 III.1 Ngành văn hóa thông tin
 
 III.1.1 Hoạt Ä‘á»™ng Karaoke
 

   Đối tượng được phép

 

   Điều kiện kinh doanh

 

   Thủ tục đăng ký

 

   Quy định hoạt Ä‘á»™ng

 

   Xá»­ lý vi phạm

 

 III.1.2 Phát hành, xuất bản ấn phẩm

 
 III 1.3 Quảng cáo
 

   Đối tượng được phép

 

   Tổ chức, cá nhân hoạt Ä‘á»™ng dịch vụ quảng cáo phải thá»±c hiện

 

   Những hành vi không thá»±c hiện trong hoạt Ä‘á»™ng quảng cáo

 

   Xá»­ lý vi phạm

 
 III.1.3 Trò chÆ¡i Ä‘iện tá»­
 

   Đối tượng được phép

 

   Điều kiện kinh doanh

 

   Tổ chức, cá nhân hoạt Ä‘á»™ng dịch vụ trò chÆ¡i Ä‘iện tá»­ phải thá»±c hiện

 

   Thủ tục đăng ký

 
 III 1.4 VÅ© trường
 

   Đối tượng được phép

 

   Điều kiện kinh doanh

 

   Thủ tục đăng ký

 

   Quy định hoạt Ä‘á»™ng

 

   Xá»­ lý vi phạm

 
 III.2 Ngành Y tế - Dược
 

 Äá»‘i tượng được phép

 

 Äá»‘i tượng không được phép

 
 III.2.1 Hình thức tổ chức
 

   Hành nghề y.

 

   Hành nghề y cổ truyền.

 

   Hành nghề Dược.

 
 III.2.2 Tiêu chuẩn hành nghề
 

   Tiêu chuẩn hành nghề Y

 

   Tiêu chuẩn hành nghề y hoc cổ truyền

 

   Tiêu chuẩn hành nghề dược

 
 III.2.3 Hành vi cấm thá»±c hiện
 

   Đối vá»›i ngành y

 

   Đối vá»›i ngành dược

 
 III.2.4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ Ä‘iều kiện
 

   Đối vá»›i ngành y

 

   Äá»‘i vá»›i ngành dược

 

 III.2.4 HÆ°á»›ng dẫn chi tiết ngành Dược

 
 III.2.4.1 Đối tượng bán buôn.
 

Tiêu chuẩn chung.

 

Phạm vi kinh doanh..

 

Thuốc cấm kinh doanh.

 

Bộ phận kiểm tra chất lượng.

 

Cơ sở vật chất.

 

Người trá»±c tiếp quản lý.

 

Nhân viên bán hàng.

 
 III.2.4.2 Đối tượng bán lẻ.
 

Tiêu chuẩn chung.

 

Phạm vi kinh doanh.

 

Cơ sở vật chất.

 

Người trá»±c tiếp quản lý.

 

Nhân viên bán hàng.

 

 Hình thức bán buôn

 

 Hình thức bán lẻ

 

 Yêu cầu thá»±c hiện

 

 III.2.4.3 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đủ Ä‘iều kiện

 

Bán buôn, bán lẻ.

 

Kinh doanh nhiều địa điểm.

 

Thẩm quyền cấp phép.