Bản tin pháp lý tháng 06/2014

I. BẤT ĐỘNG SẢN
Quy định má»›i về thế chấp nhà ở hình thành trong tÆ°Æ¡ng lai
Ngày 25/4/2014, Ngân hàng Nhà nÆ°á»›c Việt Nam, Bá»™ Xây Dá»±ng, Bá»™ TÆ° Pháp và Bá»™ Tài nguyên môi trường ban hành Thông tÆ° liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT hÆ°á»›ng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tÆ°Æ¡ng lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết
và hÆ°á»›ng dẫn thi hành Luật nhà ở. Theo Ä‘ó:

Loại nhà ở hình thành trong tÆ°Æ¡ng lai được thế chấp vay vốn bao gồm nhà ở thÆ°Æ¡ng mại và nhà ở xã há»™i, cụ thể gồm căn há»™ chung cÆ° và nhà ở riêng lẻ (gồm nhà biệt thá»±, nhà liền kề) được xây dá»±ng trong dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng nhà ở.
Nhà ở hình thành trong tÆ°Æ¡ng lai được thế chấp vay vốn tại tổ chức tín dụng phải Ä‘áp ứng đủ Ä‘iều kiện sau:

 Đã có thiết kế kỹ thuật nhà ở được phê duyệt, Ä‘ã xây dá»±ng xong phần móng nhà ở, Ä‘ã hoàn thành thủ tục mua bán và có hợp đồng mua bán ký kết vá»›i doanh nghiệp kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản theo quy định của pháp luật về nhà ở hoặc nhà ở Ä‘ã được bàn giao cho người mua nhÆ°ng chÆ°a được cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;

 Không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền đối vá»›i nhà ở Ä‘ã được bàn giao cho người mua nhÆ°ng chÆ°a được cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;

 Thuá»™c dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng nhà ở mà dá»± án này Ä‘ã được cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận hoặc Ä‘ã có quyết định giao đất, cho thuê đất của cÆ¡ quan nhà nÆ°á»›c có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tÆ° dá»± án theo quy định của pháp luật đối vá»›i dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng nhà ở xã há»™i.

Bên thế chấp chỉ được thế chấp nhà ở hình thành trong tÆ°Æ¡ng lai tại má»™t tổ chức tín dụng để vay vốn mua nhà ở trong dá»± án đầu tÆ° xây dá»±ng nhà ở của doanh nghiệp kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản.

Ngoài ra Thông tÆ° quy định cụ thể về hồ sÆ¡ thế chấp, thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp và đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tÆ°Æ¡ng lai.
Thông tÆ° này có hiệu lá»±c thi hành kể từ ngày 16/6/2014 và thay thế Thông tÆ° liên tịch số 05/2007/TTLT-BTP-BXD-TTNMT-NHNN ngày 21/05/2007.

II. THUẾ
Quy định má»›i hÆ°á»›ng dẫn về hóa Ä‘Æ¡n bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Ngày 31/3/2014, Bá»™ Tài chính ban hành Thông tÆ° số 39/2014/TT-BTC hÆ°á»›ng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính Phủ quy định về hóa Ä‘Æ¡n bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thông tÆ° này có những ná»™i dung Ä‘áng lÆ°u ý sau:

Không còn quy định về hóa Ä‘Æ¡n xuất khẩu. Do Ä‘ó khi doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nÆ°á»›c ngoài phải sá»­ dụng hóa Ä‘Æ¡n giá trị gia tăng (đối vá»›i doanh nghiệp ná»™p thuế GTGT theo phÆ°Æ¡ng pháp khấu trừ) hoặc hóa Ä‘Æ¡n bán hàng (đối vá»›i doanh nghiệp ná»™p thuế GTGT theo phÆ°Æ¡ng pháp trá»±c tiếp và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan). Từ ngày 1/6/2014, cÆ¡ quan thuế không tiếp nhận Thông báo phát hành hóa Ä‘Æ¡n xuất khẩu.

Doanh nghiệp có mức vốn Ä‘iều lệ kể từ khi có mã số thuế từ 15 tá»· đồng trở lên tính theo số vốn Ä‘ã thá»±c góp đến thời Ä‘iểm thông báo phát hành hóa Ä‘Æ¡n được tạo hóa Ä‘Æ¡n tá»± in (trÆ°á»›c Ä‘ây quy định từ 1 tá»· đồng trở lên).

Doanh nghiệp má»›i thành lập từ ngày 1/6/2014 có vốn Ä‘iều lệ dÆ°á»›i 15 tá»· đồng là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thá»±c hiện đầu tÆ° mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tá»· đồng trở lên ghi trên hóa Ä‘Æ¡n mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị tại thời Ä‘iểm thông báo phát hành hóa Ä‘Æ¡n được tá»± in hóa Ä‘Æ¡n để sá»­ dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nếu có đủ các Ä‘iều kiện theo quy định tại Thông tÆ°.

Đối vá»›i các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế phải chuyển sang mua hóa Ä‘Æ¡n có thời hạn của cÆ¡ quan thuế nhÆ°ng không mua hóa Ä‘Æ¡n đặt in của cÆ¡ quan thuế thì doanh nghiệp sá»­ dụng hóa Ä‘Æ¡n tá»± in Ä‘Æ°á»›i hình thức nhÆ° sau: Doanh nghiệp vào Trang Thông tin Ä‘iện tá»­ của cÆ¡ quan thuế (Tổng cục Thuế hoặc Cục thuế) và sá»­ dụng phần mềm tá»± in hóa Ä‘Æ¡n của cÆ¡ quan thuế để lập hóa Ä‘Æ¡n khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Có thêm 3 đối tượng mua hóa Ä‘Æ¡n của cÆ¡ quan thuế gồm:
 Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp ná»™p thuế GTGT theo phÆ°Æ¡ng pháp trá»±c tiếp theo tá»· lệ % nhân vá»›i doanh thu.

 Doanh nghiệp Ä‘ang sá»­ dụng hóa Ä‘Æ¡n tá»± in, đặt in thuá»™c loại rủi ro cao về thuế;

 Doanh nghiệp Ä‘ang sá»­ dụng hóa Ä‘Æ¡n tá»± in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa Ä‘Æ¡n bị xá»­ lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Đối vá»›i doanh nghiệp má»›i thành lập, doanh nghiệp sá»­ dụng hóa Ä‘Æ¡n tá»± in, đặt in có hành vi vi phạm không được sá»­ dụng hóa Ä‘Æ¡n tá»± in, đặt in, doanh nghiệp thuá»™c loại rủi ro cao về thuế thuá»™c diện mua hoá Ä‘Æ¡n của cÆ¡ quan thuế phải báo cáo tình hình sá»­ dụng hóa Ä‘Æ¡n theo tháng.

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh Ä‘ang sá»­ dụng hóa Ä‘Æ¡n tá»± in, hóa Ä‘Æ¡n đặt in trÆ°á»›c ngày 1/6/2014 nếu không thuá»™c đối tượng chuyển sang mua hóa Ä‘Æ¡n của cÆ¡ quan thuế từ ngày 1/6/2014 thì vẫn thuá»™c đối tượng được tạo hóa Ä‘Æ¡n tá»± in, hóa Ä‘Æ¡n đặt in.

Đối vá»›i hóa Ä‘Æ¡n đặt in, tá»± in doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh Ä‘ã thá»±c hiện Thông báo phát hành theo hÆ°á»›ng dẫn tại Thông tÆ° số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010, Thông tÆ° số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bá»™ Tài chính thì được tiếp tục sá»­ dụng.

Thông tÆ° này có hiệu lá»±c thi hành từ ngày 1/6/2014 và thay thế thông tÆ° số 64/2013/TT-/BTC ngày 15/5/2013.

III. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Quy định về bảo lãnh vay vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng thÆ°Æ¡ng mại
Ngày 22/4/2014, Bá»™ tài chính ban hành Thông tÆ° số 47/2014/TT-BTC hÆ°á»›ng dẫn thá»±c hiện má»™t số ná»™i dung Quyết định số 03/2011/QĐ-Ttg ngày 10/1/2011 của Thủ tÆ°á»›ng chính phủ về ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Ngân hàng thÆ°Æ¡ng mại.

Theo quy định tại Thông tÆ° này, Ngân hàng Phát triển Việt Nam là Ä‘Æ¡n vị bảo lãnh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tại các Ngân hàng thÆ°Æ¡ng mại.

Điều kiện để Doanh nghiệp vừa và nhỏ được bảo lãnh vay vốn gồm:
 Dá»± án đầu tÆ° của doanh nghiệp có văn bản chấp thuận cho vay của ngân hàng thÆ°Æ¡ng mại và được Ngân hàng Phát triển thẩm định và xác định là dá»± án có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay.

 Có vốn chủ sở hữu tham gia tối thiểu 15% tổng mức đầu tÆ° của dá»± án và được đầu tÆ° toàn bá»™ vào tài sản cố định, nguồn vốn này phải được phản ánh trên báo cáo tài chính tháng hoặc quý gần nhất vá»›i thời Ä‘iểm ná»™p hồ sÆ¡ đề nghị bảo lãnh và cam kết sá»­ dụng vào dá»± án.

 Tại thời Ä‘iểm đề nghị bảo lãnh không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng cÅ©ng nhÆ° tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Phạm vi bảo lãnh vay vốn: Ngân hàng Phát triển bảo lãnh má»™t phần hoặc toàn bá»™ khoản vay của doanh nghiệp tại ngân hàng thÆ°Æ¡ng mại nhÆ°ng tối Ä‘a không vượt quá 85% tổng mức vốn đầu tÆ° của dá»± án, không bao gồm vốn lÆ°u Ä‘á»™ng.

Trường hợp Ngân hàng Phát triển Việt Nam trả nợ thay, doanh nghiệp phải nhận nợ bắt buá»™c vá»›i Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Ngân hàng Phát triển Việt Nam căn cứ phÆ°Æ¡ng án sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp quyết định thời hạn trả nợ bắt buá»™c. Lãi suất nhận nợ bắt buá»™c bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn áp dụng đối vá»›i tổ chức kinh tế của ngân hàng thÆ°Æ¡ng mại nhận bảo lãnh đối vá»›i khoản cho vay cùng kỳ hạn tại thời Ä‘iểm nhận nợ bắt buá»™c.
Thông tÆ° này có hiệu lá»±c thi hành từ ngày 6/6/2014

IV. CƯ TRÚ
Quy định má»›i về đăng ký thường trú tại thành phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng
Ngày 18/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành má»™t số Ä‘iều và biện pháp thi hành Luật cÆ° trú.

Theo quy định tại nghị định này, công dân đăng ký thường trú tại thành phố trá»±c thuá»™c trung Æ°Æ¡ng phải Ä‘áp ứng các Ä‘iều kiện sau:

 Có chá»— ở hợp pháp tại thành phố trá»±c thuá»™c trung Æ°Æ¡ng

 Có thời gian tạm trú liên tục tại thành phố trá»±c thuá»™c trung Æ°Æ¡ng từ má»™t năm trở lên đối vá»›i trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuá»™c thành phố trá»±c thuá»™c trung Æ°Æ¡ng; từ hai năm trở lên đối vá»›i trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuá»™c thành phố trá»±c thuá»™c trung Æ°Æ¡ng;

 NÆ¡i đề nghị được đăng ký thường trú phải là nÆ¡i Ä‘ang tạm trú.
Việc đăng ký thường trú vào ná»™i thành thành phố Hà Ná»™i thá»±c hiện theo quy định tại

Luật Thủ Ä‘ô và các văn bản hÆ°á»›ng dẫn thi hành Luật Thủ Ä‘ô.
Thời hạn đăng ký thường trú là 12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chá»— ở hợp pháp má»›i và thỏa mãn các Ä‘iều kiện đăng ký thường trú. Thời hạn đăng ký thường trú cho trẻ em là 60 ngày kể từ ngày trẻ em được đăng ký khai sinh.

Nghị định này có hiệu lá»±c thi hành kể từ ngày 15/6/2014, thay thế Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 quy định chi tiết và hÆ°á»›ng dẫn thi hành má»™t số Ä‘iều của Luật CÆ° trú và Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 24/5/2010 sá»­a đổi, bổ sung má»™t số Ä‘iều của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP.

Tin Pháp Lý này của hãng luật chúng tôi nhằm cung cấp các thông tin pháp lý chung cho mục Ä‘ích tham khảo, không phải là bảng tÆ° vấn hay ý kiến pháp lý chuyên nghiệp của hãng luật chúng tôi. Ná»™i dung các thông tin có thể không đầy đủ, chính xác, cập nhật kịp thời tại thời Ä‘iểm bạn xem. Hãng luật chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại phát sinh từ hoặc do Tin Pháp Lý này. Vui lòng liên lạc trá»±c tiếp vá»›i hãng luật chúng tôi hoặc tìm kiếm các ý kiến tÆ° vấn chuyên nghiệp phù hợp vá»›i những vấn đề mà bạn Ä‘ang quan tâm.