Bản tin pháp lý tháng 04/2014

I. BẤT ĐỘNG SẢN
Quy định hÆ°á»›ng dẫn về hợp đồng mua bán nhà ở của doanh nghiệp kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản và hợp đồng mua bán căn há»™ chung cÆ° thÆ°Æ¡ng mại ký vá»›i chủ đầu tÆ°.
Ngày 20/2/2014, Bá»™ xây dá»±ng ban hành Thông tÆ° số 03/2014/TT-BXD sá»­a đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tÆ° số 16/2010/TT-BXD ngày 1/9/2010 của Bá»™ Xây dá»±ng quy định cụ thể và hÆ°á»›ng dẫn thá»±c hiện má»™t số ná»™i dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hÆ°á»›ng dẫn thi hành Luật nhà ở. Theo Ä‘ó:

Đối vá»›i hợp đồng mua bán nhà ở của doanh nghiệp kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản phải lập thành 04 (bốn) bản và hợp đồng mua bán nhà ở này có giá trị pháp lý xác định quyền và nghÄ©a vụ của bên mua nhà ở trong suốt quá trình quản lý, sá»­ dụng nhà ở Ä‘ã mua kể cả trường hợp bên mua nhà ở Ä‘ã được cÆ¡ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sá»­ dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vá»›i đất.
Đối vá»›i hợp đồng mua bán căn há»™ chung cÆ° thÆ°Æ¡ng mại ký vá»›i chủ đầu tÆ° thì ngoài các ná»™i dung quy định tại Điều 93 Luật nhà ở, Bá»™ luật Dân sá»±, Điều 63 Nghị định số 71/2010/ NĐ-CP, thì các bên còn phải ghi rõ thêm các ná»™i dung sau và tuân thủ hợp đồng mẫu quy định:

 Phần diện tích thuá»™c sở hữu, sá»­ dụng chung, phần diện tích thuôc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cÆ°;
 Diện tích sàn xây dá»±ng căn há»™;
 Diện tích sá»­ dụng căn há»™ (diện tích thông thủy) để tính tiền mua căn há»™;
 Khoản kinh phí bảo trì 2% tiền bán nhà ở;
 Mức phí và nguyên tắc Ä‘iều chỉnh mức phí quản lý vận hành nhà chung cÆ° trong trường hợp chÆ°a thành lập Ban quản trị nhà chung cÆ°.
Thông tÆ° này có hiệu lá»±c thi hành kể từ ngày 8/4/2014.

II. LAO ĐỘNG
Quy định hÆ°á»›ng dẫn cấp phép sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng nÆ°á»›c ngoài.
Ngày 20/1/2014 Bá»™ Lao Ä‘á»™ng - ThÆ°Æ¡ng binh và Xã há»™i ban hành Thông tÆ° số 03/2014/TT-BLĐTBXH hÆ°á»›ng dẫn thi hành má»™t số Ä‘iều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành má»™t số Ä‘iều của Bá»™ luật lao Ä‘á»™ng về lao Ä‘á»™ng nÆ°á»›c ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo quy định tại Thông tÆ° này thì người sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng (trừ nhà thầu) phải báo cáo giải trình về nhu cầu sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng nÆ°á»›c ngoài tá»›i Sở Lao Ä‘á»™ng - ThÆ°Æ¡ng binh và Xã há»™i nÆ¡i người sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng đặt trụ sở chính trÆ°á»›c ít nhất 30 ngày kể từ ngày dá»± kiến tuyển người lao Ä‘á»™ng nÆ°á»›c ngoài. Trường hợp Ä‘ã được chấp thuận sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng nÆ°á»›c ngoài mà có thay đổi nhu cầu sá»­ dụng người lao Ä‘á»™ng nÆ°á»›c ngoài thì người sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng phải ná»™p trá»±c tiếp báo cáo giải trình Ä‘iều chỉnh, bổ sung trÆ°á»›c ít nhất 30 ngày kể từ ngày dá»± kiến tuyển má»›i, tuyển thêm hoặc tuyển để thay thế người lao Ä‘á»™ng nÆ°á»›c ngoài tá»›i Sở Lao Ä‘á»™ng - ThÆ°Æ¡ng binh và Xã há»™i nÆ¡i người sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng đặt trụ sở chính.

Sở Lao Ä‘á»™ng - ThÆ°Æ¡ng binh và Xã há»™i thông báo chấp thuận sá»­ dụng người lao Ä‘á»™ng nÆ°á»›c ngoài trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình Ä‘iều chỉnh, bổ sung nhu cầu sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng nÆ°á»›c ngoài của người sá»­ dụng lao Ä‘á»™ng.

Ngoài ra Thông tÆ° hÆ°á»›ng dẫn cụ thể về hồ sÆ¡ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao Ä‘á»™ng.
Thông tÆ° này có hiệu lá»±c từ ngày 10/3/2014, thay thế Thông tÆ° số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 3/11/2011 của Bá»™ Lao Ä‘á»™ng – ThÆ°Æ¡ng binh và Xã há»™i.

III. ĐẦU TƯ
Quy định hÆ°á»›ng dẫn việc mở và sá»­ dụng tài khoản vốn đầu tÆ° gián tiếp để thá»±c hiện các giao dịch liên quan đến hoạt Ä‘á»™ng đầu tÆ° gián tiếp tại Việt Nam

Ngày 12/3/2014, Ngân hàng Nhà nÆ°á»›c ban hành Thông tÆ° số 05/2014/TT-NHNN quy định hÆ°á»›ng dẫn việc mở và sá»­ dụng tài khoản vốn đầu tÆ° gián tiếp để thá»±c hiện hoạt Ä‘á»™ng đầu tÆ° gián tiếp nÆ°á»›c ngoài tại Việt Nam, thay thế Thông tÆ° số 03/2004
/TT-NHNN ngày 25/5/2004 của Ngân hàng Nhà nÆ°á»›c hÆ°á»›ng dẫn về quản lý ngoại hối đối vá»›i việc góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo quy định tại Thông tÆ°, đối vá»›i mọi hoạt Ä‘á»™ng đầu tÆ° gián tiếp của nhà đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoài phải được thá»±c hiện bằng đồng Việt Nam. Các giao dịch liên quan đến hoạt Ä‘á»™ng đầu tÆ° gián tiếp tại Việt Nam của nhà đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoài phải được thá»±c hiện thông qua 01(má»™t) tài khoản vốn đầu tÆ° gián tiếp mở tại 01(má»™t) ngân hàng được phép (ngân hàng thÆ°Æ¡ng mại và chi nhánh ngân hàng nÆ°á»›c ngoài được phép kinh doanh và hoạt Ä‘á»™ng cung ứng dịch vụ ngoại hối theo quy định của pháp luật).

Tài khoản vốn đầu tÆ° gián tiếp được sá»­ dụng để thá»±c hiện các giao dịch thu chi liên quan đến hoạt Ä‘á»™ng đầu tÆ° gián tiếp nÆ°á»›c ngoài tại Việt Nam. Số dÆ° trên tài khoản tài khoản vốn đầu tÆ° gián tiếp của nhà đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoài không được chuyển sang tiền gá»­i có kỳ hạn và tiền gá»­i tiết kiệm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nÆ°á»›c ngoài.

Thông tÆ° này áp dụng đối vá»›i nhà đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoài là người không cÆ° trú thá»±c hiện hoạt Ä‘á»™ng đầu tÆ° gián tiếp tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt Ä‘á»™ng đầu tÆ° gián tiếp nÆ°á»›c ngoài tại Việt Nam và không áp dụng đối vá»›i nhà đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoài là người cÆ° trú là tổ chức và cá nhân nÆ°á»›c ngoài.

Thông tÆ° này có hiệu lá»±c kể từ ngày 28/4/2014. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày thông tÆ° này có hiệu lá»±c thi hành nhà đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoài có trách nhiệm thá»±c hiện việc chuyển đổi tài khoản vốn đầu tÆ° gián tiếp để tiếp tục thá»±c hiện hoạt Ä‘á»™ng đầu tÆ° gián tiếp tại Việt Nam theo quy định.

IV. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Quy định má»›i về mức lãi suất đối vá»›i tiền gá»­i bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

Ngày 17/3/2014, Thống đốc Ngân hàng Nhà nÆ°á»›c ban hành Thông tÆ° số 07/2014/TT-NHNN quy định về mức lãi suất đối vá»›i tiền gá»­i bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng.

Theo quy định má»›i thì mức lãi suất tiền gá»­i bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nÆ°á»›c ngoài (sau Ä‘ây gọi là tổ chức tín dụng) được áp dụng kể từ ngày 18/03/2014 nhÆ° sau:

- Đối vá»›i tiền gá»­i không kỳ hạn, tiền gá»­i có kỳ hạn dÆ°á»›i 1 tháng, tiền gá»­i có kỳ hạn từ 1 tháng đến dÆ°á»›i 6 tháng: áp dụng mức lãi suất không vượt quá mức lãi suất tối Ä‘a đối vá»›i loại hình tiền gá»­i tÆ°Æ¡ng ứng do Thống đốc Ngân hàng nhà nÆ°á»›c quyết định trong từng thời kỳ và đối vá»›i từng loại hình tổ chức tín dụng

- Đối vá»›i tiền gá»­i có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên: áp dụng mức lãi suất dá»±a trên trên cÆ¡ sở cung – cầu vốn của thị trường.

Lãi suất tối Ä‘a đối vá»›i tiền gá»­i quy định tại Thông tÆ° này bao gồm cả khoản chi khuyến mại dÆ°á»›i mọi hình thức, áp dụng đối vá»›i phÆ°Æ¡ng thức trả lãi cuối kỳ và các phÆ°Æ¡ng thức trả lãi khác được quy đổi theo phÆ°Æ¡ng thức trả lãi cuối kỳ.

Thông tÆ° này có hiệu lá»±c thi hành kể từ ngày 18/03/2014. Đối vá»›i lãi suất tiền gá»­i bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng phát sinh trÆ°á»›c ngày Thông tÆ° có hiệu lá»±c thi hành được thá»±c hiện cho đến hết thời hạn, trường hợp hết thời hạn Ä‘ã thỏa thuận mà tổ chức, cá nhân không đến lÄ©nh tiền gá»­i thì tổ chức tín dụng sẽ áp dụng lãi suất đối vá»›i tiền gá»­i theo quy định tại Thông tÆ° này.

Thông tÆ° này thay thế thông tÆ° số 15/2013/TT-NHNN ngày 27/6/2013 của Thống đốc Ngân hàng nhà nÆ°á»›c Việt Nam quy định mức lãi suất tối Ä‘a đối vá»›i tiền gá»­i của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nÆ°á»›c ngoài.

Tin Pháp Lý này của hãng luật chúng tôi nhằm cung cấp các thông tin pháp lý chung cho mục Ä‘ích tham khảo, không phải là bảng tÆ° vấn hay ý kiến pháp lý chuyên nghiệp của hãng luật chúng tôi. Ná»™i dung các thông tin có thể không đầy đủ, chính xác, cập nhật kịp thời tại thời Ä‘iểm bạn xem. Hãng luật chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại phát sinh từ hoặc do Tin Pháp Lý này. Vui lòng liên lạc trá»±c tiếp vá»›i hãng luật chúng tôi hoặc tìm kiếm các ý kiến tÆ° vấn chuyên nghiệp phù hợp vá»›i những vấn đề mà bạn Ä‘ang quan tâm.