Bản tin pháp lý tháng 08/2014

I. DOANH NGHIỆP - THƯƠNG MẠI
Quy định mới về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển.
Ngày 14/4/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2014/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển và kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải biển.
Theo quy định tại Nghị định, để được cấp giấy phép kinh doanh vận tải biển Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

 Có đăng ký ngành nghề kinh doanh vận tải biển

 Có bộ phận chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ sau: quản lý an toàn, an ninh hàng hải, hoạt động khai thác tàu biển và thực hiện công tác pháp chế doanh nghiệp.
 Người được bổ nhiệm giữ vị trí phụ trách lĩnh vực khai thác tàu biển; phụ trách hệ thống an toàn, an ninh; phục trách pháp chế doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định.

 Có vốn hoặc tài sản khác tối thiểu tương đương 20 (hai mươi) tỷ đồng nếu kinh doanh vận tải biển quốc tế và 05 (năm) tỷ đồng nếu kinh doanh vận tải biển nội địa.
Để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải biển (đại lý tàu biển và lai dắt tàu biển), Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định này. Riêng đối với Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển phải có tối thiểu 2 tàu lai dắt chuyên dụng. Đồng thời để duy trì hoạt động kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển/ lai dắt tàu biển, Doanh nghiệp phải có bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp dịch vụ đại lý tàu biển/lai dắt tàu biển hoặc có bảo lãnh tài chính tương đương và có hợp đồng đại lý tàu biển/ lai dắt tàu biển đối với từng chuyến tàu cụ thể hoặc trong một thời hạn cụ thể.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được thành lập công ty liên doanh kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải biển trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014 và thay thế Nghị định số 115/2007/NĐ-CP ngày 5/7/2007.

Quy định mới về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
Ngày 14/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

Theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải có vốn pháp định 10 tỷ đồng và phải ký quỹ một khoản tiền tương đương 5% vốn điều lệ nhưng không thấp hơn 5 tỷ đồng (năm tỷ đồng) tại một ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Tài khoản tiền ký quỹ được ngân hàng phong tỏa trong suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp và chỉ được rút, sử dụng khi có văn bản đồng ý của Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc bị từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có hiệu lực trong vòng 5 năm và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 5 năm. Giấy chứng nhận này có thể bị thu hồi trong các trường hợp quy định tại Nghị định này.

Ngoài ra Nghị định quy định các trường hợp về tạm ngưng, chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, điều kiện đối với người tham gia bán hàng đa cấp, trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2014, thay thế Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

II. THUẾ
Quy định mới hướng dẫn về Thuế thu nhập doanh nghiệp
Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp với những điểm mới nổi bật sau:

Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

 Dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5% (riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật là 2%)

 Kinh doanh hàng hóa: 1%

 Hoạt động khác: 3%

Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh

Trường hợp doanh nghiệp làm thủ tục giải thể doanh nghiệp, sau khi có quyết định giải thể nếu có chuyển nhượng bất động sản là tài sản cố định của doanh nghiệp thì thu nhập (lãi) từ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) được bù trừ với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả số lỗ của các năm trước được chuyển sang theo quy định) vào kỳ tính thuế phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Bổ sung điều kiện đối với các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản chi có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên.

Phần chi quảng cáo, tiếp thị, hoa hồng, môi giới… vượt quá 15% tổng số chi được trừ không được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế (trước đây quy định 15% cho 3 năm đầu kể từ khi thành lập, các năm tiếp theo là 10%).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02/8/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi. Thông tư này thay thế Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính.

III. LAO ĐỘNG
Quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm
Ngày 23/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2014/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Theo đó:

Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm nếu đáp ứng các điểu kiện sau:

 Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

 Có bộ máy chuyên trách thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.

 Đã thực hiện ký quỹ 300.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính.

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm có thời hạn tối đa là 05 năm (60) tháng và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 60 tháng.

Ngoài ra Nghị định quy định thủ tục, thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm; quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/7/2014. Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm trước ngày 15/7/2014 thì tiếp tục được hoạt động cho đến hết thời hạn của giấy phép được cấp.

Tin Pháp Lý này của hãng luật chúng tôi nhằm cung cấp các thông tin pháp lý chung cho mục đích tham khảo, không phải là bảng tư vấn hay ý kiến pháp lý chuyên nghiệp của hãng luật chúng tôi. Nội dung các thông tin có thể không đầy đủ, chính xác, cập nhật kịp thời tại thời điểm bạn xem. Hãng luật chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại phát sinh từ hoặc do Tin Pháp Lý này. Vui lòng liên lạc trực tiếp với hãng luật chúng tôi hoặc tìm kiếm các ý kiến tư vấn chuyên nghiệp phù hợp với những vấn đề mà bạn đang quan tâm.