Tư vấn hợp đồng

• TÆ° vấn soạn thảo các hợp đồng các loại (hợp đồng mua bán hàng hóa/cung ứng dịch vụ; hợp tác đầu tÆ°, xây dá»±ng, tín dụng; thế chấp, cầm cố; cho thuê, v.v..);
• Rà soát, tÆ° vấn hiệu lá»±c các bản dá»± thảo hợp đồng do khách hàng soạn thảo;
• Äáº¡i diện khách hàng tham gia Ä‘àm phán, ký kết hợp đồng.