Tư vấn pháp lý doanh nghiệp & quản trị doanh nghiệp

• TÆ° vấn thành lập doanh nghiệp & thá»±c hiện các thủ tục pháp lý sau khi thành lập (khắc dấu, đăng ký thuế lần đầu);
• TÆ° vấn về thay đổi ná»™i dung đăng ký doanh nghiệp;
• TÆ° vấn về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
• TÆ° vấn soạn thảo và hoàn thiện các quy chế quản trị ná»™i bá»™ và Ä‘iều lệ công ty, các quyết định, nghị quyết, biên bản ná»™i bá»™ ;
• TÆ° vấn tổ chức đại há»™i đồng cổ Ä‘ông, họp há»™i đồng thành viên, há»™i đồng quản trị và thông qua các quyết định trong doanh nghiệp
• TÆ° vấn thay đối cÆ¡ cấu sở hữu của các doanh nghiệp, thay đổi cấu trúc các hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh của doanh nghiệp.