Tư vấn mua bán, sáp nhập & tái cấu trúc doanh nghiệp

• TÆ° vấn trình tá»±, thủ tục để tiến hành má»™t giao dịch mua bán, sáp nhập và các vấn đề pháp lý liên quan đến các trình tá»±, thủ tục này;
• Thá»±c hiện hoạt Ä‘á»™ng thẩm định pháp lý đối vá»›i hoạt Ä‘á»™ng của doanh nghiệp là đối tượng mua bán, sáp nhập hoặc các doanh nghiệp liên quan đến giao dịch mua bán sáp nhập;
• Soạn thảo, rà soát và tham gia Ä‘àm phán các thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến giao dịch mua bán, sáp nhập (hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; hợp đồng mua bán tài sản doanh nghiệp);
• TÆ° vấn pháp lý liên quan đến việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhÆ° sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp;
• TÆ° vấn về giải thể, phá sản doanh nghiệp;
• TÆ° vấn xá»­ lý nợ và tài sản sau khi tái cấu trúc, giải thể, phá sản