Dự án Khu Trung Sơn

Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền về tay nhân dân, bá»™ máy tÆ° pháp được tổ chức lại. Chỉ hÆ¡n má»™t tháng sau khi Nhà nÆ°á»›c Việt Nam Dân chủ Cá»™ng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vá»›i tÆ° cách là người đứng đầu chính quyền má»›i Ä‘ã ký Sắc lệnh số 46/SL ngày 10.10.1945 về tổ chức Ä‘oàn thể luật sÆ°. Sắc lệnh số 46/SL ngày 10.10.1945 duy trì tổ chức luật sÆ° cÅ© trong Ä‘ó có sá»± vận dụng linh hoạt các quy định pháp luật cÅ© về luật sÆ° nhÆ°ng không trái vá»›i nguyên tắc Ä‘á»™c lập và chính thể dân chủ cá»™ng hoà. Hiến pháp nÆ°á»›c Việt Nam dân chủ cá»™ng hoà năm 1946 khẳng định quyền bào chữa là má»™t trong những quyền cÆ¡ bản của công dân. Điều 67 của Hiến Pháp quy định "Người bị cáo được quyền tá»± bào chữa lấy hoặc mượn luật sÆ°” (Điều 67 của Hiến pháp năm 1946).
Đảng và Nhà nÆ°á»›c ta vẫn luôn quan tâm đến việc bảo đảm quyền bào chữa trÆ°á»›c Toà án của bị cáo, má»™t trong những quyền cÆ¡ bản của công dân Ä‘ã được ghi trong Hiến pháp. Sắc lệnh số 69/SL ngày 18.6.1949 quy định nguyên cáo, bị cáo có thể nhờ má»™t công dân không phải là luật sÆ° bênh vá»±c cho mình. Để cụ thể hóa Sắc lệnh 69/SL ngày 18.6.1949, Bá»™ TÆ° pháp Ä‘ã ban hành Nghị định số 01/NĐ-VY ngày 12.01.1950 quy định về bào chữa viên. Chế định bào chữa viên được hình thành là má»™t chế định phù hợp vá»›i Ä‘iều kiện của nÆ°á»›c ta khi Ä‘ó, thể hiện sá»± coi trọng, quan tâm của Đảng và Nhà nÆ°á»›c ta đến việc thá»±c thi quyền bào chữa nói riêng và việc xây dá»±ng má»™t nền tÆ° pháp công bằng, dân chủ của chế Ä‘á»™ má»›i. Thá»±c hiện quy định của pháp luật về bào chữa viên, trong suốt thời kỳ kháng chiến chống thá»±c dân Pháp và xây dá»±ng miền Bắc xã há»™i chủ nghÄ©a tiếp theo, Ä‘á»™i ngÅ© bào chữa viên Ä‘ã được hình thành và ngày càng phát triển.
Tiếp tục khẳng định quan Ä‘iểm của Đảng, Nhà nÆ°á»›c ta về quyền bào chữa và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, Hiến pháp nÆ°á»›c Việt Nam Dân chủ Cá»™ng hoà năm 1959 (Điều 101) Ä‘ã quy định "Quyền bào chữa của người bị cáo được bảo đảm"; Hiến pháp nÆ°á»›c Cá»™ng hoà xã há»™i chủ nghÄ©a Việt Nam năm 1980 ngoài việc khẳng định bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo, còn quy định việc thành lập tổ chức luật sÆ° để giúp cá nhân, tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời bảo vệ pháp chế xã há»™i chủ nghÄ©a.
Thá»±c hiện quy định của Hiến pháp, trong giai Ä‘oạn triển khai xây dá»±ng văn bản pháp luật về tổ chức luật sÆ°, Ä‘á»™i ngÅ© bào chữa viên tiếp tục được củng cố và phát triển Ä‘áp ứng nhu cầu ngày càng lá»›n về bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Ngày 31.10.1983 Bá»™ TÆ° pháp ban hành Thông tÆ° số 691/QLTPK về công tác bào chữa, trong Ä‘ó quy định cụ thể tiêu chuẩn, Ä‘iều kiện làm bào chữa viên, quy định ở má»—i tỉnh, thành phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng thành lập má»™t Đoàn bào chữa viên, riêng ở hai thành phố Hà Ná»™i và Hồ Chí Minh thì thành lập Đoàn luật sÆ°, bào chữa viên, tập hợp các luật sÆ° Ä‘ã được công nhận trÆ°á»›c Ä‘ây và các bào chữa viên. Thá»±c hiện Thông tÆ° số 691/QLTPK, đến cuối năm 1987, trên cả nÆ°á»›c Ä‘ã có 30 Đoàn bào chữa viên vá»›i gần 400 bào chữa viên.